11 MAY 2021 ข่าวสาร/กิจกรรม 2 นาทีในการอ่าน 197 VIEWS

รายงานทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการ

1527236742512.jpg


❛ รายงานทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการ ตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยภายในและภายนอกในการตัดสินใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ❜

อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ? ปัจจัยภายนอก เช่น ระบบการศึกษามีผลต่อทัศนคติและการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นผู้ประกอบการหรือไม่? บุคลิกแบบใดที่คุณคิดว่าจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ? นี่คือเรื่องหลักของรายงานทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการครั้งที่ 8 ซึ่งวัดสถานะของการเป็นผู้ประกอบการทั่วโลก

การวิจัยในปีนี้ตรวจสอบจากปัจจัยสองด้าน ทั้งในส่วนที่เป็นอุปสรรคหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้แก่ ปัจจัยภายใน (เช่น ความมุ่งมั่น ความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับการหารายได้) หรือปัจจัยภายนอก (เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานของประเทศ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และระบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ)

"การทำความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะเป็นหรือไม่เป็นเจ้าของธุรกิจ และธุรกิจประเภทใดที่ผู้คนสนใจที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ดั๊ก เดอโวส ประธานบริษัท แอมเวย์ กล่าว

"ความรู้นี้สามารถช่วยให้ผู้นำทางธุรกิจและรัฐบาลสามารถตัดสินใจและดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้คนเริ่มต้นธุรกิจของตนเองมากขึ้นและเข้าถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ จำนวนผู้ประกอบการที่มากขึ้น นั่นหมายถึงโอกาสที่เปิดกว้างขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และความก้าวหน้าสำหรับทุกคน"


❛ อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ❜

1531389662035.jpg


❛ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการมากเพียงใด ❜

1531389682309.jpg

  • 48% ของผู้ตอบแบบสอบถามคำนึงถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยี
  • 40% ระบบการศึกษาได้รับการสนับสนุนเพียงพอ
  • 36% สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเอื้ออำนวย
  • 34% สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานมีความชัดเจน
  • 33% ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าภาษีเป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้


❛ ดัชนีวัดความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ❜

ซึ่งในปีนี้ รายงานทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการแสดงให้เห็นดัชนีวัดความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ(AESI) เมื่อ ปี 2015 ได้มีการสำรวจ AESI ปัจจัยสามด้านที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจของบุคคลในการเริ่มต้นธุรกิจ:ความต้องการอย่างจริงจังที่จะเป็นผู้ประกอบการ ความพร้อมในการทำธุรกิจ และความมั่นคงต่อแรงกดดันทางธุรกิจ ค่าเฉลี่ยสำหรับทุกประเทศลดลงเล็กน้อยจาก 50 เป็น 47

1531389723643.jpg

  • 49% แสดงถึงความต้องการอย่างจริงจังที่จะเป็นผู้ประกอบการ
  • 43% รู้สึกว่ามีความพร้อมในการทำธุรกิจ
  • 50% จะไม่ยอมให้คนรอบข้างยับยั้งความตั้งใจพวกเขา - ความมั่นคงต่อแรงกดดันทางธุรกิจ


❛ ความสามารถและทัศนคติในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ ❜

1531455769986.jpg

รายงานปีนี้ยังได้ตรวจสอบความสามารถและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองได้รับการสนับสนุนทางสังคม (64%) สามารถทำธุรกิจที่คาดหวังได้ (57%) และสามารถสร้างแนวคิดใหม่ได้ (52%) อย่างไรก็ตาม มีจำนวนกว่า 50% ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ (47%) หรือสามารถระดมทุนสำหรับดำเนินธุรกิจได้ (38%)


❛ ความต้องการการสนับสนุน ❜

1531390191549.jpg

เนื่องจากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับความสามารถและทัศนคติในการประเมินตนเอง ในรายงานยังถามผู้ตอบแบบสอบถามว่าพวกเขาต้องการการสนับสนุนด้านใดบ้างในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง สามประเด็นแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการคือการสนับสนุนด้านการระดมเงินทุน (23%) ความช่วยเหลือด้านการเงิน ภาษี และข้อบังคับ (20%) การตลาด และการกำหนดลูกค้า (18%) มีผู้ตอบแบบจำนวนน้อยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคล (15%) และการจัดการแนวคิดทางธุรกิจ (13%)


❛ ธุรกิจในอุดมคติ ❜

สุดท้ายนี้ รายงานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการโดยพิจารณาจากประเภทและสถานที่ตั้งของธุรกิจ ในมุมมองทั่วโลก ผู้เข้าร่วมต้องการธุรกิจที่มุ่งเน้นผลกำไร (60%) มากกว่าธุรกิจที่มุ่งเน้นทางสังคม (40%) ความต้องการทำงานในเขตตัวเมือง (64%) สูงมากกว่าทำงานในเขตชนบท (36%) ต้องการทำงานร่วมกับพนักงาน (57%) มากกว่าทำงานเพียงลำพัง (43%) ให้บริการ (54%) ลูกค้าผ่านตัวบุคคล (75%) มากกว่านำเสนอผลิตภัณฑ์ (46%) ผ่านระบบดิจิทัล (25%)

1531390228259.jpg

ผู้ประกอบการทั่วโลกมีแนวโน้มต้องการติดต่อพบปะกับลูกค้า และมีเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้การสนับสนุนแบบส่วนตัว และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เช่น แอมเวย์ และบริษัทขายตรงอื่นๆ


❛ เกี่ยวกับรายงานทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการ (AGER) ❜

รายงาน AGER พิมพ์ซ้ำครั้งแรกเมื่อ ปี 2012 ตามรายงานทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการของ แอมเวย์ยุโรป ซึ่งขยายไปทั่วโลกโดยรายงาน AGER 2013 รวม 24 ประเทศ รายงานประจำปีนี้ครอบคลุม 44 ประเทศ โดยมีการสัมภาษณ์ชายและหญิงเกือบ 49,000 คน ช่วงอายุระหว่าง 14 - 99 ปี ทั้งแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัวและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

AGER 2018 ดำเนินการโดยแอมเวย์ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. อิซาเบล เอ็ม. เวลพ์ (Dr. Isabell M. Welpe) ประธานกลยุทธ์และองค์กรของแผนกบริหาร มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก ประเทศเยอรมนี การวิจัยภาคสนามดำเนินการโดย Gesellschaft fuer Konsumforschung, Nuremberg ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2017 ผลการวิจัยมีการแบ่งปันให้กับกลุ่มวิทยาศาสตร์รวมทั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการของ AGER ทั้ง 44 คน และผู้ที่สนใจ รวมถึงสถาบันด้านวิชาการและการศึกษาทั้งหมด